viernes, 28 de octubre de 2011

Primer document on es cita Eramprunyà amb el nom de Rodanas


Aquí presentem el document en que es fa menció per primera vegada del castell amb un altra nom diferent al d’Eramprunyà. Aquest nom seria el de Rodanas, que es documenta aquí de forma tardana, ja que sembla que aquest nom devia ser més antic que el que ens ha arribat fins avui dia. Es tracta d’una donació d’unes terres fetes a Santa Maria de Castelldefels l’any 970 i situades dintre el terme d’Eramprunyà.
En relació al nom del castell direm que aquest no ha estat encara aclarit del tot, al menys fins ara. S’han proposat diferents interpretacions, però la més acceptada es la del significat que vol dir lloc o terra vermella, que vindria a ser grosso modo: Era = Terra y Prunia = Bruna = Marró o Vermellosa, fent referència al color de les pedres en que la fortalesa està bastida. Però resulta que el castell no es va dir sempre així, com he dit més amunt el seu nom des d’antic sembla que va ser el de Rodanas, tal i com ho testimonien alguns documents, però curiosament aquest nom no el va dur tan sols Eramprunyà. El castell de Sant Jaume o conegut millor com a Castellví de Rosanes, a prop de Martorell, era portador també d’aquest nom, ja que el actual de Rosanes antigament havia estat Rodanas als documents. Segons sembla per la documentació, a Eramprunyà el nom el va canviar el costum popular, ja que això queda reflectit quan en els documents es diu: “In terminio de Castro Rodanas que vocant Erapruniano” Però bé, no vull aprofundir en aquest tema aquí, ja que tinc pensat de fer-hi un post dedicat íntegrament al nom, ara tan sols vull publicar aquest document on es cita per primer cop el castell d’Eramprunyà com a Rodanes.
Per altra banda, em cal dir que en aquest document la precisió de les afrontacions ens ha deixat ubicar el lloc on es troba aproximadament la terra de la donació, que va haver d'estar situada a prop de la riera de les Comes, entre Can Colomer dels Escarabats i el Coll de la Creu.


DADES DEL DOCUMENT

DATA: 1-06-970

TIPUS DE DOCUMENT: Donació pietosa

NOMS DELS DONADORS: Lobelo, Juliana i els seus fills Recosindo i Suniario

ASSUMPTE: Donació d'un alou a Santa Maria de Castelldefels

LLOC: Es fa donació a Santa Maria d'unes terres situades prop del camí de
Sant Climent i el Munt Baix

AFRONTACIONS: "Et affronta hec omnia :de circi in via de s. Clemento et de aquilonis in terminio de Monte Baio, et de meridie in via, et de occiduo in ipso torrente, qui discurrit "

SIGNATURES I TESTIMONIS: Lobellus, Juliana, Recosindo, Suniario, Jelmiro, Petrus, Vives,

ESCRIVÀ: Eldericus, prevere

DATA ORIGINAL DEL PERGAMÍ: A les calendes de juny, durant el XVIè any del regnat del rei Lotari. ( Kal. Iunii, a Xº VI regnant Leutarius, rex)

Nº DE DOCUMENT A L’ARXIU DEL A.C.A. : Cart. , f 273, nº 842

Nº DOCUMENT AL CARTULARI: 92

Nº PAGINA AL CARTULARI: 76

Nº VOLUM DEL CARTULARI: I

OBSERVACIONS: Es tracta del primer document en que es fa referència al castell d’Eramprunyà amb altre nom per primer cop.


DOCUMENT ORIGINAL

In nomine Domine. Ego Lobellus et uxor mea Juliana, femina, et filios meos, id. est, Recosindo e Suniario. Manifestum est quia placuit animis nostris, et placet, nullus quoquegentis imperio, nec suadentis ingenio, sed propria et expontanea nobis hoc elegit cum Deo bona voluntate, ut fecissemus carta de nostrum alodem ad domum s. Maria cenobii, quod est sita in comitatum Barch., sive in terminio de Castro Rodanas, que vocant Eraproniano, sive in locum que vocant Castello de Feles; et avenit nobis per quacumque voce. Et affronta hec omnia: de circi in via de s. Clemento, et de aquilonis in terminio de Monte Baio, et de meridie in via, et de occiduo in ipso torrente, qui discurrit. Quantum in istas affrontaciones includunt, sic donamus ad domum s. Maria ipso maso, qui est casale, cum ipso feregenale, et ipsos arbores, ab integrum; et aliut quod remanet, teris et vineis, cultis et ermis, quantum ibidem abemus, aut abere debemus, in tale capcione, ut nos aut posteritas nostra teneamus et posideamus, et ipsa tasca dare faciamus a s. Maria. Quod si nos, aut ullus homo, qui ista scriptura inrumpere voluerit, non hoc valeat vindicare, sed componan aut componamus hec omnia in duplo cum omnem earum inmelioracione, et primis ira Dei incurrat et cum Iudas Scariothis participacionem accipat, et ex liminibus s. eclesie extraneus fiat.
Facta donacione die kal. iunii, a Xº VIº, regnante Leutarius, rex.
S+m Lobellus; S+m Juliana; S+m Recosindo; S+m Suniario, nos qui hec fecimus et firmare rogavimus; S+m Jelmiro; S+m Petrus Vives.
(a) Eldericus, presbiter, qui hec scripsi cum literas superpositas in verso primo ss. die et anno quod supra.En nom del Senyor. Jo , Lobellus i la meva muller Juliana, dona, i els meus fills que són Recosindo i Suniari. Es evident, perquè plau a les nostres ànimes i li plau (a Déu) que ni per coacció imperativa ni per cap engany de ningú, sinó que per pròpia i espontània bona voluntat i elegits per Déu es que fem carta del nostre alou per a la casa del monestir de Santa Maria, que es troba al comtat de Barcelona, ja sigui al terme del castell Rodanas, al que anomenen Erapruniano, o ja sigui al lloc que anomenen Castell de Fels; i que hem obtingut per qualsevol veu.(1) I tot això afronta amb: a llevant amb el camí de Sant Climent i pel nord amb el terme del Munt Baix, (2) i pel sud amb el camí i per ponent amb el torrent que allí hi ha. Tot el que aquestes afrontacions incloent ho donem per la casa de Santa Maria, el mas amb el casal, amb el farraginal(3) i els arbres, íntegrament tot i tot el que queda: terres, vinyes, cultius i erms, tot quant tenim o devem de tenir-hi per dret.(4) I perquè la tinguem i posseïm, nosaltres o els nostres descendents, demanem a s. Maria la tasca.(5) Si nosaltres o algun home volgués trencar aquesta donació, que no li sigui possible reclamar-la, sinó que pagui o paguem el doble amb totes les millores. I que primer incorri en la ira de Déu i com Judas Iscariot que va sofrir per la seva participació, sigui com un estrany fora de la s. Església.
Feta la donació els dies de les calendes de juny, en el XVIé any del regnat del rei Lotari.
S+m Lobellus; S+m Juliana; S+m Recosindus; S+m Suniario, nosaltres que això hem fet i que demanem que es signi. S+m Jelmir; S+m Petrus Vives.
(
a) Eldericus, prevere, qui això ha escrit amb lletres posades en primer vers i ss. El dia i any més amunt dit.


Notes
1) En aquesta frase tan estranya trobem en realitat una norma jurídica. Encara que el mot esdevé de la paraula llatina vox (veu) es tractaria veritablement d’un dret que hi havia per demanar una propietat o qualsevol altre cosa en un judici com a compensació. Per tan això vol dir que aquell alou el van obtenir en haver-lo demanat per dret en un judici.
2) Entre Sant Boi i Viladecans.
3) Farraginal es el camp on es conrea el farratge, es a dir, plantes per alimentar el bestiar.
4) in tale capcione en el original, fa referència al dret d’ús adquirit sobre aquells bens.
5) La tasca era el pagament proporcional d’una collita, i aquesta es podia reservar en una donació per usdefruit dels propis donadors, com es en aquest cas.

Bibliografia.
--- Cartulari de Sant Cugat del Vallés. Vol I Msn. Josep Rius. Edicions del CSIC. Barcelona 1945
--- L’Arxiu Antic de Santa Anna de Barcelona. Del 942 al 1200. (Aproximació històrico- Lingüística) Vol. I Jesús Alturo i Perucho. Fundació Noguera. Barcelona 1985
--- Léxico Hispànico Primitivo. (Siglos VIII al XII) Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa y Constantino García. Edición al cuidado de Manuel Seco. Ediciones de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid 2003


domingo, 23 de octubre de 2011

Testament de Saurina de Santa OlivaTESTAMENT DE SAURINA DE SANTA OLIVA
(20 DE GENER DE 1229)

Aquí presentem el testament de Saurina de Santa Oliva, castlana d'Eramprunyà i filla de Guillem de Santa Oliva. Aquest testament es troba al Cartulari de Sant Cugat, al volum III. Però nosaltres hem fet servir la copia transcrita per Francesc Bofarull al seu llibre El Castillo y la Baronia de Aramprunya, Barcelona 1911, per ser més completa, ja que Msn. Rius va suprimir del document algunes parts que acostumen a ser fixes en tots aquests tipus de documents en aquella època. Així que ens ha semblat millor la versió sencera oferta per Bofarull.
L'original d'aquest document es troba al A.C.A ( Arxiu de la Corona d'Aragó) sent el foli 395.

ORIGINAL

In Christi nomine. Ego Saurina filia quondam Guillermi de Sancta Oliva, in meo pleno sensu et sana memoria facio meum testamentum in quo eligo manumissores meos videlicet Petrum Monetarium avum meum, Guillermum de Vico et Guillermum de Vico juniorem, quibus rogando precipio quod si me mori contingerit ante quam aliud testamentum fatiam, ipsi distribuant omnia bona mea mobilia et inmobilia sicut hic invenerint ordinatum. Primum dimitto Hospitali Sancti Johannis III solidos cum corpore meo ibi sepeliendo; et dimitto Guillermo de Sancta Oliva, fratre meo, omnem hereditatem que mihi pertinet aut pertinere debet rationi patris meo Guillermi de Sancta Oliva vel matris mee vel modis aliis, tam mobilia quam inmobilia ubique, tam in castro Sancte Olive quam in castro de Arapruniano, quam etiam in aliis locis. Item dimitto Ferrarie X solidos. Actum est hoc XIII Kalendas Februarii anno Domini Mº CCº XXº IXº
Sig+num Saurina predicte qui hoc testamentum laudo et firmo et a predictis meis manumissoribus firmarique rogo. Sig+num Petri Monetarii. Sig+num Guillermi de Vico. Guillermus de Vico laudans hoc firmat. Sig+num Raymundi de Casanova. Sig-num Bernardi Lul. Sig+num Arnaldi de Merola. Sig+num Petri de Rocha de Quarteria.
Sig+num Petri de Bages, notarii publici Barchinone, qui hoc scribi, fecit et clausit, cum litteris emendatis in linea Xª die et anno quo supra.


TRADUCCIÓ

En nom de Crist. Jo, Saurina filla del difunt Guillem de Santa Oliva, amb possessió de totes les meves facultats i amb bona memòria faig el meu testament, en el qual escullo evidentment com a marmessors meus el meu avi, Pere Monetari, a Guillem de Vico i a Guillem de Vico fill, als qui vaig pregar per endavant que si em sobrevingués la mort abans de fer testament, facin bona distribució de tots els meus bens mobles i immobles així com aquí trobem ordenat. Primer deixo a l’Hospital de Sant Joan III sous per quan el meu cos sigui enterrat allí. I deixo a Guillem de Santa Oliva, el meu germà, tota l’herència que em pertany o que considero que em deu pertànyer del meu pare Guillem de Santa Oliva y de la meva mare i d’altres coses, tant mobles com immobles de totes parts, tan del castell de Santa Oliva com del castell d’Eramprunyà com fins i tot d’altres llocs. Igualment deixo X sous al Ferrer. Acta feta a les XIII calendes de febrer de l’any del Senyor de MCCXXIX.
Sig+num la dita Saurina que aquest testament fa donació i firma i els ja dits marmessors meus als quals prego que signin. Sig+num Pere Moneder Sig+num Guillem de Vico. Guillem de Vico que testimonia aquesta signatura. Sig+num Raimon de Casanova Sig+num Bernat Llull Sig+num Arnau de Merola Sig+num Pere de Roca de Quarteria
Sig+num Pere de Bages, notari públic de Barcelona, que això ha escrit, fet i tancat, amb una lletra esmenada a la línia Xª el dia i any més amunt dit