jueves, 21 de abril de 2011

Relació de vicaris, castlans i senyors d'Eramprunyà


En aquesta relació hem intentat posar tots els vicaris, castlans i senyors que hi han estat al castell. Evidentment no hi són tots, hem obviat els comtes i els reis com a senyors del domini sobirà per ser massa general i ens hem centrat amb els vicaris, els castlans i els senyors amb domini directe. Tampoc hi són alguns sotscastlans o alguns senyors que van tenir el càrrec per molt poc temps, com Gulleuma de Cabrera a la que el rei Jaume I va enajenar el domini sobirà que la corona tenia al castell d'Eramprunyà en 1253, però que aquesta el va retornar el 1274, bescanviant-lo pel castell de Gurb. O també com Guillem de Bellvís que va comprar el castell amb tots els seus drets i pertinences per 40.000 sous al rei Alfons III el 1290. Però el 1291 ja trobem com a nou senyor d'Eramprunyà a l'Infant Pere, germà d'Alfons III.RELACIÓ DE VICARIS, CASTLÀNS I SENYORS D'ERAMPRUNYÀ
NISSAGA DELS SANTMARTI


1) GALI DE SANTMARTI. *( 947? -981)

Primer vicari dels comtes Miró I (947-966) i Borrell II (947-992) a Eramprunyà. Probablement adquirís aquest càrrec potser en temps i a instàncies del comte Miró a partir de l’any 947 en endavant, ja que en un document de donació de l’any 972 prega pel record del seu senyor Miró: “...pro senori meo Mironi, qd. Comiti...


2) GUILLEM DE SANTMARTI. ( 981-1010 )

Segon vicari d'Eramprunyà, fill de l'anterior. Va morir deixant una filla, Disposia, que era menor d'edat.


3) PERÍODE DE LA MINORIA D'EDAT DE DISPOSIA.

El comte va anomenar vicaris a:
 • Eldemar (Tenia terres alodials a Olèrdola.)
 • Berenguer (Aquest infeudà la dominicatura a un tal Ermengol.)


4) MIR GERIBERT (1010-1060 Data del seu naixement i la seva mort)

Quan Disposia va arribar a la majoria d'edat es va casar amb el següent vicari i posterior primer senyor, a part del comte, Mir Geribert, ja que aquest va posseir el domini directe del castell , ja que el domini directe el van tenir els senyors fins a la venda del castell a Jaume I el 1226.
Mir Geribert fou tutor, a la mort de la seva muller el 1033, del seu fill Guillem de Sant Martí II, que moriria poc després de la seva mare. (En algun moment sembla ser que Gombau de Besora, pare de la segona dona de Mir Geribert, Guísla de Besora, va ser senyor d'Eramprunyà.)
Al ser Mir Geribert senyor amb domini directe del castell, apareix el paper del castlà i el sotscastlà, sent:

 • CASTLÀ: Ramon Isimbert (1068-1074)
Aquest fou castlà de Mir Geribert i del seu fill Gombau Mir. Ramon Isimbert va
infeudar la castlania el 1074 al sotscastlà.
 • SOTSCASTLÀ: Ramon Guillem..
A partir d'aquest sotscastlà van existir tres sotscastlanies menors, les de:
 • Eci.
 • Rimbau Joan.
 • Ermenegild Corb.
5) GOMBAU MIR (1060-1076/82)

Fill de Mir Geribert, obté el senyoriu per regència del seu germà Arnau que era menor.

6) ARNAU MIR ( 1076/82-1098)
 • En arribar a la majoria d'edat, el germà de Gombau accedeix a la possessió del castell, que li correspon pel testament del seu pare, Mir Geribert. Arnau exercí el domini directe fins el 1098.
 • El castlà amb Arnau va ser Gombau Ramon.(----1077)
7) JORDÀ DE SANTMARTI (1090-1140)

Fill d'Arnau Mir, va tenir la sobirania directe compartida amb el seu pare fins el 1098.
Junt amb Arnau va infeudar a Ramon Mir la sotscastlania, substituint a Ramon Guillem,
sent llavors el castlà Guillem Ramon. (1111)

8) GUILLEM DE SANTMARTI III (1140-1189)

Fill de Jordà, aquest encomana la castlania a Pere de Santa Oliva, fill de Guillem Ramon i fundador de la nissaga dels Santa Oliva.

9) FERRER DE SANTMARTI (1208-1226/47)

 • Cap el 1226 Ferrer de Sant Martí va vendre a Jaume I el domini directe del castell, passant a ser els SANTA OLIVA castlans reials.
 • Com castlà després de Pere de Santa Oliva, trobem a Guillem de Santa Oliva.

NISSAGA DELS SANTA OLIVA (CASTLANS REIALS)

Aquí hem de recordar que el domini directe i el domini sobirà del castell van pertànyer als reis de la Corona Catalano-Aragonesa fins el 1323.

10) SAURINA DE SANTA OLIVA (---1226)
 • Aquesta era filla de Guillem de Santa Oliva.
 • Durant la venda del domini directe del castell al rei Jaume I per part de Ferrer de Sant Martí, la castlania era de Saurina de Santa Oliva que, a partir de la venda es converteix en castlana reial amb dependència directa del rei.

11) JAUME DE TERRASSA

Fill de Saurina de Santa Oliva.

12) SAURINA DE TERRASSA

Néta de Saurina de Santa Oliva. Saurina de Terrassa obté el feu com a dotalia de la seva avia al casar-se amb Bernat de Centelles.

13) BERNAT DE CENTELLES

· Al separar-se de Saurina de Terrassa, Bernat queda com castlà d'Eramprunyà.
· Bernat de Centelles va tenir dos feudataris:

a) G. de Pahs.
b) G. de Torrella.

14) BLANCA DE CENTELLES
 • Filla de Bernat de Centelles i Saurina de Terrassa, es l'última castlana fins la venda el 1323 del castell amb el domini i la baronia d'aquest a Pere Marc, per part del rei Jaume II.
 • El 1337, Pere Marc li compra la castlania a Blanca de Centelles, per certs problemes amb ella.

NISSAGA DELS MARC

A partir del 1323 els Marc, ja com a barons, son els únics senyors del castell, tenint el domini sobirà i el directe. Obtenint-t'hi també el mer i mixt imperi.
D'aquesta família tenim:

15) PERE MARC I " Lo antich" o "Lo prohom" (1323-1338)

Tresorer del rei Jaume II, es qui li va comprar la baronia i el castell al rei.

16) PERE MARC II (1338-1350)

Va fer reparacions al castell i a la vila de Sant Climent degut a la dolenta administració dels Centelles.


17) JAUME MARC I (1350)

Germà de l'anterior fou poeta i escriptor.

18) JAUME MARC II ( 1375)

Se li atribueix la reconstrucció del castell, bastint-se el tercer recinte, el baluard, la porta i la sala gòtica.

19) LLUIS MARC (1411)

Va adquirir les cases fortificades de Gavà.
20) JAUME MARC III (1454-1466)


Va ser fill de Lluís Marc.

21) JAUME MARC IV (1466-1500)

Durant la guerra civil catalana (1462-1472) va perdre el castell a mans dels francesos i va ser portat presoner amb grillets a Cotlliure per raó de la seva fidelitat al rei Joan II.


22) FRANCESC JERONI MARC (1500)

Fill de Jaume Marc IV.

23) FRANCESC FIVALLER I MARC (1522 )

Lucrecia Marc, germana de Jaume Marc IV, anomena hereu al seu fill Francesc Fivaller i Marc.
Fi de la nissaga dels Marc.


NISSAGA DELS FIVALLER DE PALOU

Els Fivaller de Palou van substituir els Marc mitjançant unions matrimonials.
D'aquesta família tenim:

24) HUG JOAN FIVALLER (1562)

Va comprar el lloc i terme de Viladecans.

25) HUG JOAN FIVALLER II (1571 )

Es va casar amb Estefania Hospital i van tenir a Joana Fivaller.

26) JOANA FIVALLER (1590)

Joana va morir a l’adolescència sense ultimes voluntats i sense deixar hereus.
Fi de la nissaga dels Fivaller.


Notes
* D’alguns d’aquests personatges farem articles dedicats a ells en exclusiva més endavant.domingo, 3 de abril de 2011

Primer Document on es cita el castell d'Eramprunyà per primer cop


El cartulari de Sant Cugat del Vallès es una sèrie de documents recollits pels monjos del Monestir de Sant Cugat, situat a pocs quilòmetres de Barcelona. Es tracta d'un important fons documental de donacions, permutes, canvis, vendes de terra i béns fetes pels antics pobladors de la zona del Baix Llobregat i el Vallès al propi monestir. Els documents estan datats entre els segles IX i XIII.
Aquest fons documental es troba actualment als arxius de l'A.C.A. (Arxiu de la Corona d'Aragó) i fou transcrit i publicat entre 1945 i 1947 en tres volums per mossèn Josep Rius Serra, del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques) La transcripció dels documents feta aquí esta extreta de l'obra d'aquest investigador, referint-nos a ella com el cartulari en general.
Aquí presentem el document en que es fa menció del castell per primer cop.

DADES DEL DOCUMENT

DATA: 07-02-957

TIPUS DE DOCUMENT: Donació de terres per obligació testamentària.

NOMS DELS DONADORS: Ennec i Flodeberga (Marmessors testamentaris de Mascaró)

ASSUMPTE: Donació al monestir de Sant Cugat d'una terra de Mascaró que aquest tenia al terme del propi castell.

LLOC: La terra estava situada al terme del castell d'Eramprunyà, en el lloc anomenat "El Roure", al municipi de Begues.

AFRONTACIONS: No s’indiquen al document.

SIGNATURES I TESTIMONIS: Ennec, Flodeberga, Pater Domino (pvr.) Audevagrus i Recosindus (pvr.)

ESCRIVÀ: Petrus (pvr.)

DATA ORIGINAL DEL PERGAMÍ : El VIII dels idus de febrer del tercer any del regnat del rei Lotari: " VIII id. feb. a. III regnante Leutario, rege."

Nº DOCUMENT A L’ARXIU DE L’A.C.A.: Cart., f. 262 nº 808

Nº DOCUMENT AL CARTULARI: 49

Nº PÀGINA AL CARTULARI: 44

Nº VOLUM DEL CARTULARI: I

OBSERVACIONS: Es tracta del primer document en que es fa referència al castell d’Eramprunyà per primer cop.


DOCUMENT ORIGINAL

In nomine Domini. Ego Ennego et ego Flodeberga, femina, donatores sumus ad domum s. Cucuphati Martir Christi. Certum quidem manifestum est enim, quia precepit nobis qd. Mascharone per suum testamentum, unde iudicium obligatum tenemus infra metus temporum a serie condicionis editus, ut carta donacionis fecissemus ad predicto domum de sua terra propria, quod habebat voce genitori suo qd. Gontario, sicuti facimus ; et est ipsa terra in comitatum Barch., in terminio de castro Erapruniano: hoc donamus ipsa terra ad domum s. Cucuphati, ab integre, que est ad ipso Rover, qui fuit de isto Gontario qd. cum suas affrontaciones, et cum exios et regressios, sic donamus ad s. Cucuphato et ad suos servientes.
Quem vero predicta terra que donamus ad predicto domo de nostro iure in eius potestate et de suos servientes hoc tradimus, ab integre, ad omnia quecumque facere voluerint, in Dei nomine, liberam abeant postestatem, a proprio. Quod si nos donatores aut ullusque homo, qui contra ista donacione pro inrumpendum venerit, non hoc valeat vindicare, sed componat ipsa terra in duplo, cum sua inmelioracione, et in antea ista donacione firma permaneat omnique tempore.
Facta donacione VIIIº id. feb., a. IIIº regnante Leutario, rege.
S+m Ennego; S+m Flodeberga; S+m Pater Domino, presbiter ss.; S+m Audevagrus, presbiter, ss.; Recosindus, presbiter, ss.
Petrus, presbiter, qui ista donacione scripsi, et ss. die et anno quod supra.TRADUCCIÓ

En el nom del Senyor. Jo, Ennec i jo, Flodeberga, dona, som donadors al monestir (1) de Sant Cugat, màrtir de Crist. Es cert i queda manifest que vam rebre del difunt Mascaró amb antelació pel seu testament, del que tenim obligació per judici, sota el temor del temps, una sèrie de condicions promulgades com a carta de donacions feta al susdit monestir, de la seva pròpia terra, que va aconseguir per veu del seu difunt pare Gontari, tal com fem. I es aquesta terra al comtat de Barcelona, al terme del castell d’Eramprunyà. Per aquesta raó donem aquesta terra que està al Roure i que va ser d’aquell difunt Gontari, al monestir de Sant Cugat íntegrament, amb les seves afrontacions i amb els seus guanys i pèrdues, així ho donem a Sant Cugat i als seus servents.
En veritat que aquesta terra que donem al monestir de nostre dret, la traspassem a la seva potestat i la dels seus servents íntegrament, per a totes les coses que vulguin fer, en nom de Déu ho lliurem com a cosa pròpia.
Si nosaltres, donadors, o qualsevol home vingués en contra d’aquesta donació per anul·lar-la, que no li sigui possible reivindicar-la, sinó que pagui el doble amb les millores. I en endavant que aquesta donació sigui ferma per sempre.
Feta la donació el VIII dels idus de febrer, al III any del regnat del rei Lotari, rei.
S+m Ennec ; S+m Flodeberga; S+m Pater Domino, prevere ss; S+m Audevagrus, prevere, ss; Recosind, prevere, ss.
Petrus, prevere, que aquesta donació ha escrit i sotasignat el predit dia i any més amunt dit.Anàlisi de l’estructura diplomàtica del document.

Les estructures dels diplomes del segle X i posteriors estan molt ben definides i estudiades pels experts, els quals classifiquen els continguts d’aquests segons la seva disposició i la seva estructura jurídica. Aquesta estructura estaria dividida segons el models de Giry y Breslau en tres seccions: Protocol, Text i Escatocol, (Giry) les quals al mateix temps es subdividirien segons Breslau en: (2)
Protocol: Invocació, on s’anotarà la invocació a Déu, Jesucrist o la Santa Trinitat. Subscripció, aquí s’indica la titulació i els noms del atorgants de donacions, venedors, etc. Direcció i Salutació, en aquest punt trobem a qui va adreçat el document i la salutació a qui va dirigit, però principalment això es troba en els diplomes de tipus epistolar.

Text: Preàmbul, on s’acostuma a trobar un declaració a mena de pròleg i presentació del document. Notificació, on s’expressa el desig de que l’acció duta a terme sigui pública i coneguda per tothom. Exposició, on la informació que trobem ens diu els motius perquè es fa la donació, venda, etc. Disposició, on trobem l’objecte jurídic de l’acte. En aquest document no ens ve donada aquesta disposició. Limitis, on s’anoten els límits de les terres, es a dir les afrontacions i les terres adjacents. Drets, on s’explica el tipus d’usdefruit que ha de tenir el receptor o comprador.

Escatocol:
Data, on s’expressa la data en que s’ha fet l’acte enregistrat. Auguris, Signes de Convalidació i Clàusules Finals i Formalitats, entre les que podem trobar les clàusules prohibitives, comminatives, derogatives, penals i imprecatives. En aquestes últimes podem comprovar la mentalitat d’aquella època en veure les malediccions que es feien contra qui volia malmetre una donació o venda o permuta, etc.
Així per al nostre document tindríem la següent divisió:

PROTOCOL:

1) Invocació: In nomine Domini.

2) Subscripció: Ego Ennego et ego Flodeberga, femina donatores sumus.

3) Adreça: L'Adreça fa referència a qui va dirigida la Salutació, que Breslau fa anar conjuntament amb aquesta. Aquestes formes d’estructura les trobem en els documents de tipus epistolar, el que no es el cas per aquest instrument i per tant aquí no hi trobem adreça ni salutació.

TEXT:

1) Preàmbul: Aquesta divisió no acostuma a existir en les vendes i en les donacions de particulars, i en aquest document s’acompleix la norma, per tant no hi trobem preàmbul.

2) Notificació: Certum quidem manisfestum est enim.

3) Exposició: quia precepit nobis qd. Mascharone per suum testamentum, unde iudicium obligatum tenemus infra metus temporum a serie condicionis editus, ut carta donacionis fecissemus ad predicto domum de sua terra propria, quod habebat voce genitori suo qd. Gontario, sicuti facimus.

4) Situació: et est ipsa terra in comitatum Barch., in terminio de castro Erapruniano.

5) Drets: hoc donamus ipsa terra ad domum s. Cucuphati, ab integre, que est ad ipso Rover, qui fuit de isto Gontario qd. cum suas affrontaciones, et cum exios et regressios, sic donamus ad s. Cucuphato et ad suos servientes. Quem vero predicta terra que donamus ad predicto domo de nostro iure in eius potestate et de suos servientes hoc tradimus, ab integre, ad omnia quecumque facere voluerint, in Dei nomine, liberam abeant postestatem, a proprio.

ESCATOCOL

1) Imprecatives o penals: Quod si nos donatores aut ullusque homo, qui contra ista donacione pro inrumpendum venerit, non hoc valeat vindicare, sed componat ipsa terra in duplo, cum sua inmelioracione, et in antea ista donacione firma permaneat omnique tempore.

2) Redacció: Facta donacione

3) Data : VIIIº id. feb., a. IIIº regnante Leutario, rege.

4) Signes de Convalidació Contractants: S+m Ennego; S+m Flodeberga; S+m Pater Domino, presbiter ss.; S+m Audevagrus, presbiter, ss.; Recosindus, presbiter, ss.

5) Escrivà: Petrus, presbiter, qui ista donacione scripsi, et ss. die et anno quod supra.

Protocol
En el punt primer del Protocol, la Invocació, veiem que aquesta invocació es la més general en aquest tipus de documents, es a dir, la invocació en nom del Senyor. Altres invocacions ho fan en nom de Jesucrist o be de la Santa Trinitat.
En el segon punt, la Subscripció, s’explica qui son els que atorgant la donació i la seva titulació o relació familiar entre ells o el difunt si s’escau. En aquest cas només ens diuen que son Ennec i Flodeberga i que son els donadors, aclarint que Flodeberga es dona. Sembla ser que no hi ha cap relació familiar entre ells ni entre el difunt, per tant es pot concloure que devien ser veïns o amics de Mascaró.

Text
En la Notificació trobem que es tracta també de la formula més comú d’aquest tipus, on es vol deixar clar que el que es fa, es declarat públic.
A l’Exposició se’ns explica perquè fan la donació. Aquest cop es una obligació testamentària, en la que el difunt s’havia compromès a donar unes terres obtingudes per veu del seu pare i de les quals es va fer una carta de donació amb aquest compromís i deixant com a marmessors als atorgants del document obligats a fer-ho per judici. (vegeu la nota 1)
En la Situació trobem que es fa una citació del lloc on es troba aquesta terra. Podem veure que només ens dona la ubicació del comtat, es a dir el de Barcelona i que es troba en el terme del castell d’Eramprunyà. És més endavant que el situa en el lloc anomenat El Roure. De totes maneres hi ha un buit molt important en el document, i es que no es donant les afrontacions, per tant no se’ns informa de si aquella zona estava més densament habitada o si per el contrari, solament Mascaró i Gontari conreaven aquelles terres.
En el Dret veiem que la donació es total i es fa al monestir i als monjos, amb tota disponibilitat de poder fer el que es vulgui perquè ja no hi haurà cap dret més del propietari sobre les terres. Això podia passar de vegades, en que el feia la donació es podia reservar per a si per exemple una part de la collita o distribuir uns guanys de la terra entre altres beneficiaris aliens al monestir.

Escatocol
Al primer punt hi trobem las disposicions especials dividides en imprecatives o penals, en aquest cas son penals, ja que s’avisa que si algú o els mateixos donadors, volen anul·lar la donació, caurien en la pena de tenir que pagar el doble del valor de la terra, a més d’un escreix per les millores que es demanarien. Es a dir, un tipus de indemnització per danys ocasionats al intentar demanar l’anul·lació. En altres documents ens podem trobar la manera imprecativa, en la que el donador, venedor, etc. desitja a qui intenti trencar o anul·lar la donació, venda o permuta que es cremi a l’infern, la seva ànima incorri en la ira de Déu i estigui acompanyat pel propi Judes Iscariot: “ Si quis contra hanc cartam donacione ... extraere voluerit, in primis iram Dei celestis incurrat, et cum Iudas Scarioth, quii Deum tradidit, particebs fiat, et ab ominibus s. Ecclesie extraneus efficiat, et sit ille maledictus, que Datam et Abiron qui de terra vivos obsorbui...” també es fàcil trobar clàusules mixtes, es a dir, en les que hi ha una disposició penal i altre de imprecativa.
En la Redacció i la data se’ns informa que aquesta donació ha estat enregistrada en un document i s’ha fet tal dia del regnat del rei, en aquest cas Lotari.
En els Signes de Convalidació trobarem els testimonis de la donació i la seva titulació, a part de les firmes dels donants. En el nostre document només n'hi ha de testimonis de preveres, el que vol dir que aquesta donació va ser senzilla i oficial i purament de tràmit.
I per acabar, en l’Escrivà se’ns diu qui va ser aquest i la seva titulació, a més de veure la seva signatura, que en aquest document es monogramàtica i mostrada amb el crismó.

Comentaris al document.

El primer document en que es cita el castell es una base molt important per extreure’n dades que ens puguin orientar cap el tipus de població que hi havia a la contrada per aquelles èpoques i, potser més minses, sobre el castell pròpiament dit. Així, el document per les seves condicions de donació ens situa, juntament amb l’especificació del terme del castell, com a mínim a una o dues generacions enrere, es a dir, a les acaballes del segle IX o principis del X. Per tant, a l’existir un establiment de pagesos a la zona des de tant temps enrere, seria indicatiu de que aquesta àrea ja estava pacificada i consolidada a finals del segle IX o mitjans del mateix.
Per altra banda, una de les coses que podem entreveure segons el document, es que es fa palès que a mitjans del segle X el castell ja existia com a tal. Però era aquest castell en la forma el mateix que es va conèixer en segles posteriors? Es possible, però de ben segur que el castell era ja antic en aquelles dates, això ens ho demostra el fet de que el nom original fos Rodanas, ja que en alguns documents de data posterior a aquest que veiem avui, es pot llegir: “ in termino de castro Rodanas, que vocant Eraproniano.” Així sembla ser que fou el poble el que va anar canviant el nom del castell i que originalment i oficialment aquest es deia Rodanas. En canvi, en el document del 957 la referència al castell es fa amb l’arcaisme del seu nom actual, Eraproniano, per tant, el nom de Rodanas quasi no es deu utilitzar i el canvi es devé de produir anys abans del document de 957. Això també ens portaria a creure que podem estirar uns quants anys enrere la construcció del castell, puix que el canvi del nom, amb el nombre escàs de població que devia haver-hi en aquelles contrades per l’època, aniria molt lent. Però amb tot i això, el nom de Rodanas es troba en documents (sempre amb la mateixa formula) fins ben entrat l’últim terç del segle X.
Un altra cosa que podem veure al document es que les terres de la donació, las del Roure, encara existeixen avui dia, i es troben als peus de Puig Castellar, a Begues. Sembla ser que el poblat ibèric que va haver-hi allí fou abandonat pacíficament,(3) això voldria dir que aquest poblat no va ser conquerit militarment pels romans i que va arribar estant habitat fins la total romanització de la zona de forma pacifica, deixant els camps i les terres intactes. Així tindríem que aquestes terres que devien conrear aquells ibers i que estan encerclades en una vall i envoltades per les muntanyes de Puig Castellar i La Clota, són les mateixes que presumiblement conrearia posteriorment Gontari.
No es pot argumentar, però hi ha dues opcions del per què aquestes terres van passar, amb el transcórrer del temps, a mans de Gontari:

1. Li pervingueren dels seus avantpassats que ja les tenien des d’època visigòtica, podent-les haver adquirit aquests per aprisió en aquella època.
2. Les va artigar el propi Gontari, rere una repoblació organitzada pels comtes de Barcelona per assegurar-se la frontera del Llobregat.

A la primera observació hi trobaríem una continuïtat d’ocupació de l’espai, quasi sense excepció, des de l’època ibèrica fins l’alta edat mitja. Possiblement, rere l’abandonament de les terres per part dels ibers a l’època romana i fins a l’època visigòtica aquells camps van restar erms.(4)
Suposant que Gontari, o els seus avantpassats, s’estigueren allí tan sols cent anys, es dir, des del 857, això ens indicaria que la zona estaria lliure de la presencia sarraïna des de ben aviat, i que el castell entraria en una fase administrativa a època molt prompta, organitzant les terres i població pel comte i fiscalitzant-les al administrar el cobrament dels impostos i delmes als aloers que allí hi havia establerts.
Per altra banda, després de la presa de Barcelona el 801 es creà el comtat de Barcelona, sent governat aquest per comtes que un principi són d’origen franc: Berà, Rampó, Bernat de Septimània, etc. Es possible que immediatament després de la caiguda de la ciutat es conquerís l’Àger d’aquesta i que, posteriorment, els comtes a instàncies del rei franc, expandissin la frontera fins el Llobregat i el creuaran, bastint els llocs més estratègics amb torres o castells de caire provisional, per tal de controlar i assegurar la zona.(5) Això ens aclariria la tranquil·litat amb la que Lluís el Pietós i el comte Ingobert van marxar contra Tortosa tot i travessant el riu i la zona fins ultrapassar la quasi despoblada ciutat de Tarragona; la seva base a les expedicions dels anys 809-811, seria la ciutat de Barcelona, i això voldria dir que tota la zona del que avui és el Baix Llobregat estaria sota el domini comtal ben aviat. Realment, i basant-nos amb la poca presencia de material que s’ha trobat, podem dir que la durada de l’establiment musulmà a la zona del curs inferior del Llobregat va ser molt minsa, però no el suficient com perquè no hi sobrevisquessin topònims d’origen àrab (6) que han arribat fins els nostres dies, donant-nos també, col·lateralment, la informació de que va haver-hi una continuïtat poblacional cristiana a la zona des de la invasió sarraïna i que no es degué despoblar del tot. La precarietat de material ceràmic, documental i toponímic d’origen àrab, fa pensar que aquesta zona del castell no seria d’interès estratègic pels sarraïns. L’absència d’un control, al menys que no fos molt provisional, sobre el pas del pont de Martorell, ens es indicatiu de que el interès musulmà radicava realment a aquella part de la seva frontera superior, més a les places més importants, es a dir a Barcelona reduint la resta de la seva presencia a aquarteraments militars. Però no s’ha de descartar que s’establiren petits nuclis de població, tal i como ho documentarien els pocs topònims que ens han arribat fins avui, alguns punts aïllats com Almafar, Almugava i d’altres. Per altra banda, devem tenir en consideració el castell àrab de Sant Boi, documentat als documents pel nom d’Alcalà o Alchale i al que Montserrat Pagès(7) li atorga una datació posterior a la conquesta de Barcelona per part de les tropes carolíngies. Es possible que aquest castell fos bastit per a controlar i barrar el pas de riu que hi havia a Sant Boi i que aquella zona fins el Llobregat quedés sota potestat sarraïna. Això explicaria les sovints ràtzies posteriors a la ciutat de Barcelona, ja que des d’aquest castell de Sant Boi es podrien organitzar de forma més eficient. Però ben segur aquest castell degué ser pres amb rapidesa, puix que durant la ràtzia d’Al-Mansur no se’l anomena i n’hi es té noticia de que actués en cap dels dos bàndols. Per altra banda, és més plausible pensar que l’Alcalà va ser pres durant els preparatius previs a la conquesta de Barcelona,(8) per deixar a la civitas aïllada i frenant els possibles reforços. Si això hagués estat així, facilitaria i explicaria la ràpida expansió de la Marca Hispànica cap el sud, més enllà del Llobregat, de forma immediata.
Potser a mitjans del segle IX ja estava la zona conquerida, pacificada i consolidada. Seria el moment en que el castell d’Eramprunyà es transformaria en pedra i deixaria de ser una torre de vigilància per convertir-se en un castrum, i ja a partir de llavors, la seva missió seria principalment la burocràcia administrativa, sent anomenat oficialment, al ser de pedra ja, Rodanas, nom amb el que arribaria quasi fins a les acaballes del segle següent. La prova es què el següent document ja cita el castell com un terme, el que solament es possible amb una població en un territori en pau i lliure d’enemics.


Notes

(1) Aquí entenem que la traducció ha de ser per monestir, ja que es una de les accepcions que hi trobem en els documents. Un altre ús diferent seria el de església, que ho podríem trobar com a Domus Dei. De totes maneres a la zona encara estava actiu el monestir de Santa Maria de Castelldefels i possiblement allí s’hi trobés alguna jurisdicció de Sant Cugat, podent-t’hi ser Santa Maria sufragani del cenobi vallesà. Es curiós de totes formes que la donació es fes a Sant Cugat, ja que fins el 985 les donacions es feien a Santa Maria de Castelldefels. En un altra donació de terres de Mascaró feta el 974, Ennec i Flodeberga si que fan aquest cop la donació a Santa Maria, això es indicaria que així ho devia haver disposat Gontari i obligat a fer-ho al seu fill al donar-li les terres perquè hi tingues l’usdefruit fins a la seva mort i després les donés a ambdós cenobis. També es curiós que entre una i altra donació passessin disset anys, possiblement també Mascaró havia condicionat el lliurament de terres deixant-los les terres a Ennec i Flodeberga fins a la seva mort, moment en que deurien ser lliurades al monestir tal i com devia haver manat Gontari. Malauradament no hi ha res per documentar aquesta suposició, però no seria el primer cas que trobem en els cartularis i fons diplomataris en que ha estat així.
(2) Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Msn. Josep Rius Serra. Vol I. Edicions del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) Barcelona 1945
(3) El Probable Poblat del Sitjar i els Orígens Alt Medievals del Castell d’Eramprunyà, un Castell de Frontera a la Riba Dreta del Riu Llobregat. Albert Pérez. 2003. Inèdit.
(4) Albert Pérez. Ob. Cit.
(5) Albert Pérez. Ob. Cit.
(6) Podem trobar a la zona el nom d’Almafar a Sant Climent, Alcalà a Sant Boi i Jafra al Garraf entre d’altres.
(7) Art Romànic i Feudalisme al Baix Llobregat. Edicions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 1992.
(8) Historia de Sant Boi de Llobregat. Maria Lledó Barreda i Casanova et alterii. Edicions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi 1994.


Bibliografia
 • Algunes Possibilitats de Recerca amb la Documentació del Segle XI Conservada a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Manel Riu Riu a Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI. Volum I Fundació Noguera, Barcelona 2006
 • Art Romànic i Feudalisme al Baix Llobregat. Montserrat Pagès i Paretas. Edicions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona 1992.
 • Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Msn. Josep Rius Serra. Edicions del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) Volum I Barcelona 1945
 • El Probable Poblat del Sitjar i els Orígens Alt Medievals del Castell d’Eramprunyà, un Castell de Frontera a la Riba Dreta del Riu Llobregat. Albert Pérez Espeleta. 2003 Inèdit.
 • Historia de Sant Boi de Llobregat. Maria Lledó Barreda i Casanova et alterii. Edicions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi 1994
 • L’Arxiu Antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Aproximació històrico-lingüística) Jesús Alturo i Perucho. Vol. I Fundació Noguera. Barcelona 1985