viernes, 25 de marzo de 2011

Taula Cronològica d'Eramprunyà (segles XIV - XV )


En aquest post i en els següents exposarem una taula cronològica dels fets més importants del castell d’Eramprunyà i el seu terme. Algunes de les dades, principalment els segles primers (VIII i IX) són d’alguna manera contextuals, es a dir, que els volem incloure per donar un context històric i polític de l’origen i evolució del castell. Així amb aquestes taules pretenem principalment informar d'algunes de les dates més cabdals per fer-nos una idea global de la història de la fortalesa, així com d'alguns assumptes historiogràfics relacionats directe o indirectament amb aquest. No totes les dates tenen el mateix nivell d'importància, ja que algunes dades són més aviat testimonials, com per exemple les extretes del Llibre de la Baronia sobre el naixement dels fills d'un dels barons de la família Marc o bé la donació d'una terra en terme del castell, etc. Però la fi, com dic, és tenir el màxim d’informació a l’abast en dates i dades. Evidentment ni hi són totes ni totes les que hi estan són les més importants, però al menys hem intentat agrupar-les per tenir en una sola ullada un marc històric concret.
Les taules abraçaran des d'abans de la conquesta de Barcelona per part de Lluís el Piadós el 801 fins l'extinció de la nissaga dels Fivaller de Palou el segle XVI com a primera part i dels descendents d'aquests fins la venda del castell a Manel Girona a finals del segle XIX com a segona part.
Per fer les taules més accessibles les hem dividit en grups de dos en dos segles, pensant que així serà molt més fàcil l’accés a unes dades en concret.
La lectura de les taules es la corrent, es a dir, posant primer l’any en qüestió seguit de les dades principals. Si hi hagués el cas de que en un any fos necessari posar més d’una dada, aquesta aniria a sota de la dada principal i marcada amb una vinyeta. En els casos en que podem saber la data exacta, es a dir, dia i mes, ho posarem al final de la dada i entre parèntesi i separats per una barra, per exemple: (8 /12) on la primera xifra serà el dia i la segona el mes. I si per contra només la data que tenim és una, l'altra anirá en blac o bé amb un guió, per exemple : ( /12) o bé (8/-) Hi haurà dates en que no és segur quin és l'any en concret, així que es posarà el període, posant l'any primer com a entrada i el final entre parèntesi, per exemple : 1018 (1026):
Per altre banda volem dir que bona part de les dades han estat extretes del llibre de Francesc Bofarull i Sans, El Castillo y la Baronia de Aramprunyá, BCN 1911 i el Cartulari de Sant Cugat del Vallés, però sense deixar de banda altres fons.TAULA CRONOLÓGICA D'ERAMPRUNYÀ
(segles XIV - XV)


1302-1303.- Jaume II confisca el castell d'Eramprunyà a Bernat de Centelles.

1304.- Casament de Blanca de Centelles amb Guillem Galcerà de Cabrens (Cabrenys).
.- Blanca de Centelles, filla de Saurina i Bernat, dona amplis poders al seu pare sobre les viles i castells constitutius de la dot de Cabrens. (12/12)

1305.- Mort de Saurina de Terrassa.
.- Ordre reial amb prohibició de tallar arbres i fer llenya al terme d'Eramprunyà.

1306 .- Pere Marc compra la casa de La Roca als Tició. (1)

1310.- Bernat de Centelles ret homenatge de fidelitat i vassallatge pel castell d'Eramprunyà a Jaume II, al Palau Reial de Barcelona. (24/10)
.- Blanca fa donació a Berenguela de Castellarnau, amb caràcter hereditari, del càrrec de batlle o administradora de les rendes corresponents de la castlania d'Eramprunyà. (14/2)

1312.- Segona boda de Blanca de Centelles, amb Guillem de Calders.
.- Bernat s'enemistà amb la seva filla Blanca.
- Sentencia arbitral contra Bernat de Centelles per que deixi la seva actitud hostil en vers el seu gendre, Guillem de Calders.
.- Confirmació, per part de Blanca al seu pare, de la donació dels castells d'Eramprunyà i Terrassa. (29/9)

1313.- Privilegi de Jaume II en el que declara francs del subsidi de "cena" (sic) (2) als homes d'Eramprunyà. (5/11)

1318 .- Jaume II fa concessió vitalícia a Pere Marc dels censos que Mateu Puigdalber rebia del mas Pujals d'Eramprunyà i també li féu donació de la fadiga.(3)
.- Bernat de Fonollar cobrava un violari sobre els rèdits del castell d'Eramprunyà que Jaume II valorava en 1500 sous anuals.(4)

1319.- Mort de Bernat de Centelles.
.- Jaume II insisteix amb l'ordre contra la tala d’arbres a Eramprunyà, castigant als infractors amb una multa de 60 sous. (31/8)

1320.- Petició de Blanca de Centelles, esposa de Guillem de Calders, perquè Jaume II confirmés l'ordre donada pel seu avi, Jaume I, en 1262, de que ningú pogués caçar ni tallar llenya, ni causar mal a la devesa que va tenir Guillem de Terrassa. (8/2)
.- El monarca confirmava a Garí, senyor de Castelldefels, el dret a percebre la meitat del quart del delme del castell d'Eramprunyà.(5)
1321.- Ordre de Jaume II en la que obliga al Batlle General de Catalunya a que esbrini qui acostumava a exercir jurisdicció sobre el terme del castell, ja que els batlles de Barcelona i Eramprunyà tenien un litigi per aquesta qüestió.

1322.- Aprovació del rei de la donació efectuada per Blanca de Centelles a Berenguela de Castellarnau. (30/4)

1323
.- Necessitant diners per la conquesta de Sardenya i Sicília, Jaume II ven el castell i la baronia d'Eramprunyà al seu tresorer, Pere Marc, per 120.000 sous barcelonesos de tern. La venda comprenia el castell i el seu terme jurisdiccional amb lliure i franc alou, menys el mer i mixt imperi, que se'l reservava el monarca, i tots els edificis i fortaleses que hi havia en ell. El senyoriu suprem sobre els vassalls, sobre els pagesos de remença, la propietat plena de la terra, els conreus, fonts, rius, aigües i aqüeductes; de la caça, de la pesca i de tot el que pogués trobar-se casualment, estant tot això venut amb caràcter de perpetuïtat i poden ser hereditari. (4/2)
.- Presa de possessió del castell per part de Pere Marc. Blanca de Centelles es nega a retre-li l'homenatge al nou senyor. (7/2)
.- Carta-ordre del rei, presentada pel veguer de Barcelona a Blanca de Centelles, per obligar-la a retre homenatge a Pere Marc. (8/2)
.- L'Infant Pere, Procurador General del rei, aprovà i confirmà la venda del castell.(24/2)
.- Blanca de Centelles dona els dos feus d'Eramprunyà i Terrassa al rei. Rere ser obligada a jurar homenatge a Pere Marc, li son retornats. (15/3)
.- Pere Marc es recompensat pels serveis prestats i la seva lleialtat amb la donació del Mixt Imperi. (17/9)

1324.- Blanca de Centelles posa un plet aquest any a Pere Marc reclamant- li que la recaptació dels delmes es fes a Viladecans.
.- Concessió de Jaume II a Pere Marc de l'autorització pertinent per celebrar mercat els dimarts en el seu lloc de La Roca, terme d'Eramprunyà. (29/7)

1328.- Confirmació de la donació del Mixt Imperi a Pere Marc per Alfons IV. (13/1)
.- Resolució d'un litigi, per mig d'una sentencia arbitral, que va tenir Pere Marc contra Ferrer Garí, senyor de Castelldefels.

1337.- Degut als problemes que li ocasionava la castlana Blanca de Centelles, Pere Marc decideix comprar-li la castlania per 141.000 sous barcelonesos. (22/4)
.- Data del document que eximeix els remences (en nombre de 100), del terme d'Eramprunyà durant quaranta anys de l'obligació de contribuir a la reparació del castell mitjançant el pagament a Pere Marc de la suma de 3000 sous. (16/11)

1338.- Obtenció per part de Pere Marc del privilegi de Pere IV per a celebrar mercat a La Roca o Sant Climent, al seu lliure albir.
.- Confirmació de la donació del Mixt Imperi a Pere Marc, per Pere IV. (16/11)
.- Mort i testament de Pere Marc, anomenat també "Lo Prohom" o "Lo Antich". (13/7)

1347.- Data d'una escriptura de Pere Marc fill, de la fundació d'un benefici presbiterià que va fer a la capella de Santa Maria de Bruguers. (27/ 7)
.- Pere Marc gasta 11.000 sous en obres de reparació al castell d'Eramprunyà i a la vila de Sant Climent, que com a conseqüència de la pèssima administració dels Centelles, es trobava en molt mal estat.

1351.- Jaume Marc, germà de Pere Marc, demana al donzell Eymerich de Conit que li rendís homenatge per la casa de la Sentiu. (10/10)

1352.- Execució de lliurament de la postat per part d'Eymerich de Conit a Jaume Marc, per la casa de La Sentiu. (12-14/ 11)
.- Guillem Vilarnau (espòs de Berenguela de Castellarnau) ret homenatge a Jaume Marc.

1354.- G. Thogores, donzell, en nom de la seva muller, Sibil·la de Torroella, li ret homenatge a Jaume Marc, per un quart de delme del castell d'Eramprunyà. (30/10)

1360.- Pere III crida a Jaume Marc, que es trobava a València, i l'anomena Cavaller de Sant Jordi.

1373.- Jaume Marc demana la postat a Berenguer de Conit, per la casa de la Sentiu, donant lloc a discussions.
.- Concòrdia signada per Jaume Marc I i Jaume Marc II a favor del senyor de les cases de La Sentiu, amb motiu de les discussions ocasionades per la demanda de la postat (1/9)

1375.- Jaume Marc comença les obres de fortificació del castell, bastint una muralla que l’envoltava tot resseguint el balç. Construeix també el tercer recinte, el baluard de guàrdia, l'edifici gòtic, la porta amb arc que encara subsisteix i el pont d'arc de mig punt que va haver-hi . Alguns pagesos van refusar contribuir-hi a les obres.

1376.- Diverses ordres del rei contra els pagesos que es negaven a contribuir a la construcció de la muralla.

1384.- Primera escriptura en la que Jaume Marc signa com a senyor d'Eramprunyà.
.- Sentència d'un plet que Jaume Marc II va tenir amb Galcerà Marc de Llacería, fill de Pericó Marc el sord-mut,(un fill de Pere Marc I "Lo Prohom", es a dir el que va comprar el castell i la baronia) reclamant certes rentes.

1399.- D. Martín declarava exempts del subsidi que es cobrava amb motiu de les coronacions reials als homes propis del castell d'Eramprunyà. (11/8)

1406.- Testament de Pere Marc II davant del notari Francesc Fuster, instituint com a hereu al seu pare Jaume Marc II. (17/6)

1411.- Documents d'aquest any assenyalant com a senyor d'Eramprunyà a Lluís Marc i Ballester, fill de Pere Marc.

1427.- Adquisició per part de Lluís Marc de les quadres de Castelldefels.

1433.- Naixement d'Isabel, filla de Jaume Marc II. (14/7)*

1435.- Naixement de Lluís, fill de Jaume Marc II. (4/1)*

1439.- Litigi a causa d'una ovella, la que junt amb el pastor havia penetrat en el territori del castell. El litigi era entre Eramprunyà i la ciutat de Barcelona. (6)

1442.- Naixement de Jaume, fill de Jaume Marc II. ( 12/8)*

1443.-Naixament de Maria, filla de Jaume Marc II. Va néixer al castell i va morir el mateix dia. (22/4)*

1444.- Naixement de Carles, fill de Jaume Marc II. (8/5)*

1445.- Naixement de Lluís, fill de Jaume Marc II (20/5)**

1449.- Adquisició de cases fortificades de Gavà per part de Lluís Marc.
.- Plet de Lluís Marc i el seu fill Jaume a causa de la recaptació al Reial Patrimoni
.- La reina governadora, Maria, manà que s'obligués el pagament de la recaptació, els famosos Talls. (20/11)

1454.- Atorgament al notari de Barcelona, Guillem Jordà, del testament de Lluís Marc, instituint com a hereu al seu fill Jaume Marc III. (20/11)

1455.- Mort de Lluís Marc.

1466.- Mort de Jaume Marc III.

1468.- Pèrdua de Castelldefels a mans dels francesos. El senyor era Jaume Marc i Ballester. (7)

1469.- Pèrdua de l'Hospital de Cervelló.
.- Enderrocament de major part del castell d'Eramprunyà, per part dels francesos. (22/9)
.- Presa del Castell. Jaume Marc IV es fet presoner i es portat amb grillets fins a Cotlliure, on hi romandrà tres mesos i vint i dos dies carregat de cadenes. Serà alliberat després de pagar pel seu rescat 2700 florins d'or (24-26/10) (8)

1470.- Jaume Marc IV torna a prendre les armes per intentar recuperar l'Hospital de Cervelló, fracassant a l'intent. (--/2)

1471:- Presa i reconquesta de Castelldefels, (¿1471?). (24/12)
.- El rei Joan II concedeix a Jaume IV el Mer Imperi del castell d'Eramprunyà.

1472.- ¿? Jaume Marc marxa amb els seus homes des de Barcelona per intentar reconquerir el castell de Cervelló. (--/2)

1473.- Setge al castell d'Eramprunyà. El tres de maig es reconquerit i donat als diputats i consellers de Barcelona. (El castell havia estat confiscat a Jaume Marc IV, per la Generalitat pel seu partidisme Joaniste) (3/5)
.- Es restituït el castell a Jaume Marc i Ballester. (20/12)


NOTES

1) Dolors Sanahuja. El Territori d'Eramprunyà Entre Els Segles X i XVI. La següent nota es de la pròpia autora a la mateixa obra: "Aquesta compra es desprèn d'un rebut signat pels consellers de Barcelona en concepte de sosteniment de la barca de Sant Boi."
2) sic. F. Bofarull ob. cit.
3) Dolors Sanahuja. El Territori d'Eramprunyà Entre Els Segles X i XVI. La següent nota es de la pròpia autora a la mateixa obra: "A.C.A. Cancelleria. Reg. 216, fol. 36"
4) Dolors Sanahuja. El Territori d'Eramprunyà Entre Els Segles X i XVI. La següent nota es de la pròpia autora a la mateixa obra: "A.C.A. Cancelleria. reg. 216, fol. 106 v-107."
5) Dolors Sanahuja. El Territori d'Eramprunyà Entre Els Segles X i XVI. La següent nota es de la pròpia autora a la mateixa obra: "A.C.A. Cancelleria. reg. 205, fol. 190."
* El Llibre de la Baronia, manuscrit de la baronia fet per alguns dels Marc, citat a F. Bofarull ob. cit.
** L'anterior fill anomenat Lluís ja devia haver mort amb anterioritat.
6) Els Castells Catalans. Rafel Dalmau editor. BCN 1967 vol. I
7) Passa durant la guerra civil catalana del 1462-1472, començada per la revolta dels remences
8) El Llibre de la Baronia a F. Bofarull. ob. cit.

No hay comentarios: